Šotorska hala za gospodarjenje z odpadno embalažo

Tip: Šotorska hala WSS za gospodarjenje z odpadno embalažo

Širina: 50 m
Dolžina: 40 m
Višina: 6 m

Za potrebe povečanja kapacitet skladiščenja in pakiranja predhodno zbrane odpadne embalaže je investitor MOL objavil javni razpis za postavitev montažnega objekta na lokaciji med potokom Curnovec in poligonom varne vožnje. Podjetje Schwarzmann je s svojimi izkušnjami pri postavitvi objektov, prekritih z membrano, ponudilo ustrezno rešitev v izvedbi šotorske hale na ključ.

Za potrebe pridobitve ustrezno velikega pokritega prostora in manipulacije z odpadno embalažo je bil potreben velik razpon objekta, 50 m, brez vmesnih stebrov in ustrezna notranja višina, min. 6 m. Jeklena vroče pocinkana konstrukcija je z vseh strani zaprta s PVC membrano. Dolžina objekta je 40 m. Za vstop v objekt smo na eni končni steni izdelali in zmontirali dvoja dvokrilna drsna vrata dimenzij 7 x 5,5 m, ki omogočajo uvoz mehanizacije za manipulacijo z odpadno embalažo. Po obeh dolžinah objekta so nameščeni žlebovi za odvod padavinske vode.

Projekt je obsegal poleg izdelave in postavitve objekta tudi vso pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja ter pripravo terena (asfaltni plato dimenzij 60 x 50 m), ki je ustrezno komunalno urejen. Izdelani so bili odtoki s peskolovi, oljni lovilniki, cisterna za zbiranje odpadne vode, bazen za požarno vodo in ponikovalnica.

Skupno trajanje del od prve umestitve objekta na zaraščenem terenu do predaje končnega izdelka investitorju in pridobitve uporabnega dovoljenja je bilo tri mesece in pol. Za tekoč potek projekta je skrbel naš vodja projekta, ki je usklajeval vsa dela podizvajalcev, pripravo vse potrebne dokumentacije ter skrbel za tehnično koordinacijo z investitorjem, predstavniki investitorja in nadzorom. Komunikacija in ustrezno tehnično znanje sta pri tako obsežnem projektu ključnega pomena za uspešen zaključek.

Objekt predstavlja za investitorja rešitev za pridobitev ustreznih površin za pakiranje predhodno zbrane odpadne embalaže. S podobnimi montažnimi objekti z jekleno konstrukcijo bi tudi na drugih lokacijah lahko uredili gospodarjenje z odpadno embalažo in pospešili pripravo za odvoz na predelavo oz. recikliranje.

Dolgotrajno skladiščenje odpadne embalaže na prostem namreč zmanjšuje njeno uporabno in prodajno vrednost, saj se zaradi vpliva UV-žarkov, ozona in padavinske vode pojavlja degradacija polimerov, ki predstavljajo velik del komunalne odpadne embalaže. Tako skladiščenih odpadnih embalažnih materialov ni več mogoče reciklirati, ampak je največkrat mogoč le še odvoz v sežigalnico.

Predvsem poleti se povečuje tudi nevarnost požara, hkrati pa kopičenje embalaže na komunalno neurejenih površinah obremenjuje okolje, saj padavinska voda izpira snovi in ostanke iz skladiščene embalaže v podtalnico.