7 dejavnikov pri izbiri lokacije za gradnjo poslovnega objekta

Dobro premišljena izbira lokacije gradnje industrijskega ali poslovnega objekta se bo obrestovala v času delovanja in razvoja vašega podjetja.

Pri izbiri lokacije za gradnjo industrijskega ali poslovnega objekta je seveda pomembnih veliko dejavnikov.

Tiste, ki so pomembni za uspešnost poslovanja in razvoj vaše dejavnosti, najbolje poznate sami, dobro pa je preveriti še:

1. Namembnost parcele, ki je navedena v OPPN-ju (občinskem podrobnem prostorskem načrtu). Od navedene namembnosti je odvisno ali je parcela namenjena za industrijsko gradnjo in kakšne dejavnosti so dovoljene.Bolj podrobno vse te informacije lahko pridobite iz lokacijske informacije. Ta investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje.

2. Kakšni odmiki bodo potrebni od GJI (gospodarska javna infrastruktura: ceste, železnice, vode, nadzemni in podzemni vodi …). Predpisani odmiki so navedeni v OPPN- ju (Občinskem podrobnem prostorskem načrtu). Odmiki se ob pridobljenem soglasju lahko zmanjšajo.

3. Morebitna varovana območja (naravna/kulturna dediščina, Natura 2000 …). Če gre za varovana območja narave, kot so krajinski park, naravni spomenik, spomenik oblikovane narave, potem gradnja industrijskih objektov ni možna. Pri kulturni dediščini gre za območja z arheološkimi najdišči ali kot naselbinska dediščina, kjer so zaščitene posamezne stavbe ali so omejitve pri gradnji v celotnem naselju. Preveri se še ali je zemljišče na poplavno nevarnem območju, na območju kjer je nestabilen teren (plazljivo ali erozijsko nevarno območje) ali potresno nevarnem območju.

4. Možnost širitve in nakupov dodatnih zemljišč v prihodnosti. Mnogo podjetij se v zelo kratkem času po selitvi na novo lokacijo znajde v pat poziciji – ali so vsa sosednja zemljišča že zasedena ali pa se prodajalci zavedajo svojega položaja in postavijo zelo visoko ceno.

5. Priključitev na GJI sem spada priključitev na vodovod, električno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovod in toplovod; preveriti je potrebno tudi možnost priključitve na telekomunikacijsko omrežje in kakšne so opcije na lokaciji (danes so hitre povezave ključnega pomena za poslovanje).

6. Ali bo potrebna gradnja transformatorja? Če nameravate graditi proizvodni objekt ali drug objekt, kjer je pričakovana poraba električne energije visoka, je potrebno preveriti dovodne kapacitete omrežja in se po potrebi dogovoriti za gradnjo novega transformatorja.

7. Priključitev dovozne ceste na javno. Pri proizvodnih, logističnih ali storitvenih obratih, kjer je pričakovana frekvenca prometa visoka, je dobro preveriti kakšen je obstoječ priklop dovozne ceste na javno in se predčasno pozanimati o možnosti ureditve priklopa v obliki krožnega prometa ali semaforiziranega križišča.

 

Več informacij najdete v brezplačnem gradivu “Kateri so ključni koraki pri gradnji poslovnega, industrijskega ali gospodarskega objekta?”